Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo
Popis
Účinnosť od
 
38-2014VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území Obce Polichno1.1.2015-31.12.2015
35-2013VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Polichno13.11.2013
34-2013VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane vo voľbách do samosprávnych krajov.1.10.2013
33-2013VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác16.1.2013
32-2013VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Polichno15.3.2013
29-2012Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Polichno15.4.2012
27-2011VZN o zásadách chovu hospodárskych zvierat v obci.9.5.2011
Polichno © 2014