Obecný úrad
adresa:
Obecný úrad
Polichno 138
985 13
okr. Lučenec

kontakt:
Pavel Kyseľ (starosta)
tel.: 047 / 4379533
 0905 / 270436
polichno@polichno.sk

úradné hodiny:
Pondelok8:00 - 15:00
Streda8:00 - 15:00
Piatok8:00 - 12:00


Navigácia
Starosta obce Polichno a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci
Vyhlasujú 2. ročník výtvarnej súťaže


MAĽUJEME TIMRAVU

PODTITUL
Rodná obec spisovateľky

ORGANIZÁTORMI SÚŤAŽE SÚ
Obec Políchno, Dom Matice Slovenskej v Lučenci

SPOLUORGANIZÁTORMI SÚŤAŽE SÚ
MO MS V Políchne, ZŠ L.Novomeského Lučenec, Novohradské osvetové stredisko, Novohradský seniorát

V Roku 2013 vyhlasujeme už 2. ročník výtvarnej súťaže. Poslaním súťaže je formou výtvarných prác upriamiť pozornosť žiakov základných škôl na život, dielo B.S.Timravy a jej rodnú obec Polichno. Organizátori, okrem toho, chcú dostať do povedomia širokej verejnosti významný prínos tejto osobnosti regiónu. Maľovať môžu žiaci všetko čo súvisí s rodnou obcou (domy, prírodu, kroj, náradie, nástroje,...).

PODMIENKY ÚČASTI
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, nižších ročníkov Osemročných gymnázií, a ZUŠ okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš. Vítané sú všetky výtvarné techniky (grafika, kresba, maľba, kombinované techniky).

Súťažné práce formátu najviac A2 zašle alebo osobne doručí príslušná škola do 1.10. 2013 na adresu:
Dom Matice slovenskej
Rázusova 33
984 01 Lučenec
Obálku označte heslom „MAĽUJEME TIMRAVU“

Výstava „MAĽUJEME TIMRAVU“, podtitul: “rodná obec spisovateľky“ bude sprístupnená v rodnom dome spisovateľky B.S. Timravy, na evanjelickej fare v Políchne v mesiacoch október – december 2013. Vernisáž výstavy a odovzdávanie cien oceneným autorom sa uskutoční 5. októbra 2013 (sobota) ako súčasť tradičného literárno-turistického podujatia TIMRAVIN CHODNÍČEK.

Každá práca, okrem signatúry na prednej strane, musí byť na rube označená týmito údajmi:
a) meno a priezvisko autora
b) vek
c) meno vyučujúceho, ak prácu zasiela škola
d) adresa školy
g) súťažná kategória

Práce, ktoré tematicky alebo technickým spracovaním nespĺňajú kritériá súťaže, budú vyradené.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
I. Kategória: 6 – 10 rokov
II. Kategória: 11 – 15 rokov

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú stanoví organizátor. Porota určí víťazné práce v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Príslušná škola víťaza v jednotlivých kategóriách získa finančnú pomoc od obce Polichno vo výške 50,- Euro na nákup učebných pomôcok Organizátori si vyhradzujú právo udeliť zvláštne ceny a pochvalné uznania. S výsledkami súťaže budú oboznámené písomne všetky zúčastnené školy. Organizátori pozývajú všetkých účastníkov na vyhodnotenie súťaže 5.10.2013. Pri neúčasti ocenených autorov, ceny budú zaslané na adresu školy.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Práce budú žiadateľovi vydané len osobne, inak zostávajú majetkom Obce Políchno a organizátori ich využijú podľa vlastného uváženia. Ocenené práce sa nevracajú. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce v tlači v záujme propagácie.

Viac informácií na:
047 4320480, 0918 904 930
047 4379533, 0905 270 436
polichno@polichno.sk

Copyright © 2002-2011 Polichno
Web Designed by Cico