Pamiatková zóna

Vypracoval:
Ing. Gdovinová – Tomášová
Ing. arch. Baran
Pamiatkový ústav Bratislava, regionálne stredisko Rožňava
júl 1995

Obsah

1. Účel a cieľ vyhlásenia pamiatkovej zóny

Obec Polichno leží vo východnej časti Krupinskej vrchoviny v plytkej kotline Polichnianskeho potoka. Je jednou z málo obcí Novohradu so skoro intaktne zachovaným pôdorysom a výškovým horizontom zástavby.

Novšia výstavba v obci sa nachádza na mieste starých domov, alebo došlo len k ich prestavbe. Jedinými nežiadúcimi stavbami sú dvojpodlažný bytový dom na začiatku obce a budova obecného úradu s kultúrnym domom i keď táto výškovo nenarúša okolitý horizont zástavby.

Prestavba domov sa dotýkala hlavne výmeny okien za trojdielne, zasklievania podstienky a omietania domov brizolitovými omietkami.

V Ústrednom zozname štátom chránených kultúrnych pamiatok je doteraz evidovaná len evanjelická fara a pamätná tabuľa Boženy Slančíkovej – Timravy napriek tomu, že viacero ľudových domov má charakter, ktorý ich oprávňuje na zápis do ÚZKP.

Nepriaznivý demografický vývoj obce zapríčinil, že viacero objektov je prázdnych. Veľmi priaznivý je rozvoj chalupárenia v obci (asi 7 objektov sa využíva ako rekreačná chalupa) na čo ju predurčuje aj dobrá poloha len 17 km od Lučenca a ekologicky nenarušená prírodná krajina.

Tento unikátne zachovaný celok je nutné chrániť ako výnimočný doklad spôsobu života, kultúry a hospodárenia našich predkov.

Cieľom vyhlásenia časti obce Polichno za pamiatkovú zónu je zachovanie jej kultúrnych a historických hodnôt v záujme ich využitia v nových podmienkach.

Vyhláškou sa zabezpečí jednotný prístup k prestavbe a obnove obce v súlade so záujmami štátnej pamiatkovej starostlivosti.

2. Vymedzenie územia pamiatkovej zóny

Priestor pamiatkovej zóny, ktorej hranica je zaznačená na grafickej prílohe, vymedzíme vymenovaním všetkých parciel, ktoré ju tvoria.

Začneme v jej západnom cípe, kde sa stretáva štátna cesta č. parc. 4106 /1 smer Ábelová s poľnou cestou č. parc. 4157 a popis bude pokračovať v smere hodinových ručičiek. Hranica smerom na juh sleduje poľnú cestu č. parc. 4157, ktorá ohraničuje stavebné parcely a pri parcele č. 148 sa zatáča smerom na SV lemujúc parcely č. 149, 150, 151, 152, 144, 153, pretne cestu č. parc. 708/1, lemuje parcelu č. 1977, 1976 na konci ktorej sa stretáva so štátnou cestou č. parc. 4105/1 smer Lučenec. Po tejto ceste pokračuje smerom na juh až po rozhranie intravilánu s extravilánom. Hranica pokračuje po tomto rozhraní smerom na sever kde sa pri parcele č. 470/1 zatáča západným smerom a lemujúc okraje parciel č. 467, 466/1, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 390, 383/2, 382 sa stretáva so štátnou cestou č. parc. 4106/1 po ktorej sa vracia do východzieho bodu.

3. Určenie predmetu ochrany

Obec Polichno sa nachádza vo vzdialenosti 17 km na juhozápad od Lučenca. Leží na východnej časti Krupinskej výšiny v plytkej kotline Polichnianskeho potoka. Obec sa vyvinula pravdepodobne s ostatnými sídliskami okolia v 14 stor. Spomína sa r.1467. Patrila najskôr divínskemu hradnému panstvu a od 16. stor. panstvu haličskému a viacerým zemepánom . Roku 1828 mala 54 domov a 437 obyvateľov. Zaoberali sa málo výnosným poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala až dodnes. Polichno je potočná radová dedina. Po oboch stranách potoka sa tiahne zástavba obytných domov radených pozdĺžnou osou kolmo na os cesty. Návsie pokračuje povedľa potoka zástavbou verejných budov (ev. fara, bývalá cirkevná škola, obchod, bývalá kováčovňa, budova s obecnou mláťačkou) radených pozdĺž ulice. Väčšina jestvujúcich objektov pochádza z prelomu 19. a 20. storočia. Sú to dvoj (izba, pitvor) a trojpriestorové (izba, pitvor, komora,- izba, pitvor, izba) kamenné domy často hĺbkovo radené za sebou. Hospodárske priestory (maštaľ, chlievy a kôlňa) sú radené za obytnou časťou a majú s ňou spoločnú strechu . Stodola s humnom je spravidla umiestnená priečne na konci parcely. Niektoré objekty majú trojuholníkový štít s dvomi obdĺžníkovými výzorníkmi orámovanými šambránou. Pod výzorníkmi prebieha malá rímsa. Štíty majú prevažne geometrickú výzdobu. Medzi vetracími okienkami je umiestnený nápis (písaným písmom) ťažko čitateľný. Ďalším typom sú lomenice s nízkym dreveným štítkom. Krytina je svetlá pálená s malým rastrom. Priečelie je väčšinou 2 osové s pavlačou, ktorá má otvorené murované priečelie s jednou arkádou (foto č. 03, 04, 05). Okná sú 6 tab., tvaru T s ďalším vnútorným členením a zdobeným stredným stĺpikom. Podstienky sú murované z kameňa . Niektoré sú bez stĺpikov (foto č. 10), s drevenými stĺpmi bez parapetu (foto č. 05, 12, 16), s drevenými stĺpmi s dreveným parapetom (foto č. 14), s murovanými alebo kamennými stĺpmi na bočnej a čelnej fasáde – parapet kamenný alebo kovaný (foto č. 07, 08, 03). Z aujímavosťou sú murované pece na podstienkoch, ktoré plnili funkciu letných kuchýň (foto č. 16). Na návsí sa nachádza ev.a.v. kostol klasicistický, postavený r. 1788, zväčšený v r. 1870 – 1871, renovovaný r. 1935, sieňová stavba s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou. Priestory má zaklenuté konchou a rovným stropom . Fasáda je hladká, veža zastrešená prilbou. Oltár je klasicistický, z roku 1899, uprostred s obrazom Krista so Samaritánkou od Ľ. Kubányiho. Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia.

Predmetom pamiatkovej ochrany po vyhlásení pamiatkovej zóny bude zachovaný historický pôdorys obce s objektami ľudovej architektúry s typickými regionálnymi prvkami, vrátane hospodárskych objektov a kultúrna krajina, ktorá obec bezprostredne obklopuje.

4. Podmienky starostlivosti a ochrany v pamiatkovej zóne

V záujme zachovania existujúcich hodnôt v priestore navrhovanom na vyhlásenie za pamiatkovú zónu a ich adekvátneho zhodnotenia obnovou je nutné pri plánovacej činnosti v obci i všetkých stavebných realizačných prácach a iných aktivitách dodržať nasledujúce zásady:

1. Chrániť pôvodnú priestorovú skladbu sídla, vrátane pôdorysu a historickej parcelácie.

Ako sme už uviedli Polichno je typom potočnej radovej dediny s obytnými ľudovými stavbami umiestnenými pozdĺžnou osou kolmo na os cesty. Na konci parcely sa nachádzajú hospodárske stavby radené buď za obytnými domami,alebo priečne cez parcelu (stodoly s humnom). Verejné budovy sú radené pozdĺž ulice a potoka. Vplyvom nepriaznivého demografického vývoja sa nová výstavba v obci v širšej miere nerealizovala. Nové objekty boli postavené na mieste starých objektov, alebo sa bytová otázka riešila formou prestavby starších domov. Väčšina domov sa však zachovala vo svojej pôvodnej podobe čo prispelo k zachovaniu rázu obce. Výškový horizont zástavby je zachovaný ako aj kompaktná urbanistická štruktúra. Prípadnú novú výstavbu v tomto území je možné realizovať jedine na mieste jestvujúcich objektov, ktoré nie sú predmetom pamiatkového záujmu (na mapovej prílohe sú to objekty vyznačené zeleno a modro), prípadne v prielukách na mieste zbúraných objektov. Kompozíciu hmôt a spôsob osadenia na parcele a v teréne je však u tejto novej výstavby nutné podriadiť historickému vzoru a pri navrhovaní detailov by mala táto moderná architektúra čerpať inšpiráciu taktiež z tradície.

2. Chrániť zástavbu na území pamiatkovej zóny.

V hraniciach pamiatkovej zóny podliehajú pamiatkovej ochrane nielen objekty, ktoré budú zapísané do Ústredného zoznamu štátom chránených kultúrnych pamiatok SR (v mapovej prílohe označené červenou farbou), ale aj ostatná zástavba dotvárajúca charakter historického sídla, ktorá je predmetom pamiatkového záujmu (v mapovej prílohe označená oranžovo). Týka sa to i označených hospodárskych stavieb, ktoré dokumentujú tradičný spôsob hospodárenia v tejto oblasti (označené hnedou farbou). Stavebné, technické a architektonické úpravy sa na týchto objektoch môžu vykonávať len s cieľom zachovania autentickej historickej výtvarnej hodnoty ľudovej architektúry. Pri stavebnom zásahu do objektov je potrebné zohľadňovať pôvodné tvaroslovie v celku i detailoch, používať tradičné materiály s vylúčením nevhodných novotvarov. U objektov, ktoré budú evidované v Ústrednom zozname KP SR, musí byť naviac rešpektovaná i pôvodná vnútorná dispozícia domov.

3. Chrániť historickú panorámu sídla.

Sídlo sa vzhľadom ku konfigurácii terénu ako celok neuplatňuje v diaľkových pohľadoch z príjazdovej cesty, ale len z voľnej krajiny. Vnútornou dominantou je ev.a.v. kostol so skupinou vysokých líp, ktoré ju obklopujú. Nutné je ustráženie vnútorných proporčných vzťahov a jestvujúcich uličných pohľadov, aby na úkor pôvodnej zástavby nedominovali novostavby. Výškové obmedzenie novej výstavby v pamiatkovej zóne je limitované použitím prízemných domov s podpivničením a podkrovím. Výška hrebeňa strechy novostavieb by sa mala pohybovať vo výške hrebeňa striech tradičných domov.

4. Zachovať kontúry striech a spôsob zastrešenia šikmými strechami so štítom a lomenicou.

Obnova objektov a nová výstavba v priestoroch pamiatkovej zóny musí vychádzať z princípov aplikovania uvedeného pôvodného tvaroslovia striech v odvodených tvaroch a materiáloch. Dôraz je nutné venovať najmä detailom, ktoré majú regionálny charakter (murované a drevené stĺpy nesúce strechu na bočnej a niekedy aj na prednej strane, rímsa zdobená ornamentálne vyrezávanou doskou, drevená vyrezávaná výzdoba štítku lomenice). Ako krytinu použiť pálenú svetlú škridlu s malým rastrom, individuálne je možné sa pokúsiť (najmä pri rekreačných chalupách) o návrat tradičnej slamenej krytiny (napr. na hospodárskej stavbe) ako miestnej zaujímavosti.

5. Postupne eliminovať účinky doterajších neadekvátnych zásahov do organizmu obce.

Perspektívne je potrebné uvažovať s postupnou elimináciou doterajších rušivých zásahov do výrazu obce (prestavby, prefasádovania). Architektonicky bude potrebné preriešiť celý priestor návsia a vonkajší vzhľad verejných budov. V grafickej prílohe sú zelené a zelenou farbou orámované objekty, ktoré si zachovali svoju typickú hmotu, vyžadujú si však perspektívne zásahy do fasád (výmena okien, výmena omietok). Na novostavbách (vyznačených modrou farbou) bude v budúcnosti potrebné farebnou úpravou a použitím tradičných remeselných detailov zosúladiť ich celkový výraz s tradičnou zástavbou. Nežiadúcim momentom je regulácia dna potoka betónovými panelmi, ktoré je potrebné odstrániť.

6. Zachovať a zveľadiť verejné priestory.

Priestory verejnej zelene a okolie potoka so zatrávnenými plochami, vzrastlými stromami je potrebné ponímať ako hodnotný rekreačný priestor a udržiavať na patričnej úrovni. Zástavba u väčšiny domov má typické predzáhradky, oddelené od verejných priestorov pôvodne drevenými plôtikmi. Perspektívne je potrebné sa k tomuto spôsobu oplotenia vrátiť a nahradiť ním neadekvátne oplotenia z kovu a pletiva. Predzáhradky je potrebné udržiavať nakoľko dotvárajú vzhľad obce.

7. Chrániť zeleň a prírodné prostredie na území pam. zóny.

Obec Polichno sa nachádza v poľnohospodárskej krajine. Na konci stavebných parciel sú dlhé ovocné sady. Okolitú prírodu neohrozujú žiadne zdroje znečisťovania. Toto kvalitné životné prostredie sa môže stať vhodnou bázou pre pobytový turistický ruch. Prírodné prostredie dopĺňa i vzrastlá výsadba stromov. Na verejných priestranstvách sú to pekní jedinci lipy, v záhradách jablone a hrušky. Pozornosť je potrebné venovať odstráneniu tvrdých technických zásahov, ktoré sa uskutočnili pri rekultivácii potoka.

8. Chrániť hospodárske stavby na území pamiatkovej zóny.

Tieto stavby sú taktiež predmetom pamiatkového záujmu. Sú prevedené čisto z kameňa spájaného hlinou, kryté svetlou pálenou krytinou s malým rastrom. Stodoly majú veľké drevené vráta, na strechách maštalí sú vikiere, cez ktoré sa ukladalo seno na povalu. Prípadnú obnovu týchto stavieb alebo novostavby ďalších objektov, ktoré by si vyžiadalo zintenzívnenie súkromnej poľnohospodárskej výroby realizovať vo forme typovo i materiálovo odvodenej od pôvodných stavieb tohoto určenia.

9. Riešiť technické vybavenie sídla v súlade s jeho charakterom.

Obec má vodovod, ktorý je napojený z prameňa Timrava nachádzajúceho sa za obcou smerom na Ábelovú. V záujme ďalšieho zachovania existujúcej kvality životného prostredia je nevyhnutné uvažovať s odkanalizovaním sídla. Výhľadovo je potrebné riešiť i elektrifikáciu v území pamiatkovej zóny kabelizáciou v zemi, aby bolo možné odstrániť z tohto priestoru nevhodné betónové stĺpy.

5. Podmienky na zachovanie a využitie kultúrnych hodnôt

V Ústrednom zozname štátom chránených kultúrnych pamiatok je zapísaný len objekt ev.a.v. fary pod číslom Ss/524.

Na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok navrhujeme tieto objekty:

1. dom ľudový, kamenný s hosp. stavbami, č.súp.25, č.parc.497-500, 506/2,3

2. dom ľudový, kamenný so stĺpovým podstienkom, bez súp. čísla, č.parc.614

Pamiatkovej obnove vymenovaných objektov, ako aj ostatných domov a hospodárskych stavieb, ktoré sú predmetom pamiatkového záujmu a takto sú označené v grafickej prílohe materiálu, je potrebné venovať v rámci pamiatkovej zóny zvýšenú pozornosť.

6. Podmienky riadenia stavebnej a inej činnosti na území pamiatkovej zóny

Pre obec Polichno boli Stavoprojektom Banská Bystrica roku 1987 vypracované Územné a hospodárske zásady pre územný plán sídelného útvaru – rekreačná obec II. kategórie. Na území pamiatkovej zóny by bolo vhodné vypracovanie štúdie na riešenie hmotových vzťahov uvažovaných novostavieb a úprav jestvujúcich objektov. Akákoľvek stavebná činnosť v území pamiatkovej zóny bude po jej vyhlásení podliehať vyjadreniu príslušného orgánu pamiatkovej starostlivosti, ktorým je v tomto prípade Obvodný úrad Lučenec, ktorý svoje záväzné stanovisko vydá na základe odborných podkladov Pamiatkového ústavu Bratislava, regionálne stredisko Rožňava.

7. Obrazová príloha

Polichno © 2020 Frontier Theme