Erb

Erb Vlajka Štandarda starostu

Erb

V súlade s princípami heraldiky: v červenom štíte z čiernej zeme vyrastajúce dva zlaté bezosté klasy na listnatých steblách, medzi nimi veľké strieborné privrátené radlice – čerieslo a lemeš, uprostred tretí, doľava prehnutý rovnaký klas.

Pečať

Pečať obce bude okrúhla, uprostred s obecným symbolom s kruhopisom OBEC POLICHNO. Pečať má priemer 35mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Vlajka

Vlajka obce Polichno pozostáva zo Štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, žltej, bielej a čiernej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Zástava

Má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Krátka zástava

Má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná alebo tiež „veľká koruhva“

Predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou ktorá sa pridáva k priečnemu rohu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu

Štandarda starostu ma medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava maže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Okrúhle pečiatky

Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva alebo obecného úradu.


Spracovala: Mária Adamová, riaditeľka ŠOKA
Výtvarne spracovala: Mgr. Izabela Najpaverová

V Lučenci 21.11.2002

Polichno © 2020 Frontier Theme