Fauna

Územie Slovenska patrí do palearktickej oblasti, ktorá má dve zoogeografické zóny: lesnú a stepnú. Z bezstavovcov je bohato zastúpený hmyz, rôzne druhy chrobákov a motýľov.

Ryby

pstruh potočný, lipeň obyčajný.

Obojživelníky

rosnička zelená, skokan hnedý.

Plazy

had stromový, užovka obyčajná, jašterica obyčajná, salamandra škvrnitá.

Vtáky

jastrab krahulec, myšiar hôrny, vrana obyčajná, lastovička obyčajná, straka obyčajná. Priamo v obci hniezdi bocian biely, početné sú lastovičky.

Cicavce

krt obyčajný, jež obyčajný, piskor obyčajný, zajac poľný, líška obyčajná, kuna skalná, rys, syseľ, psy, mačky a iné. Z lovnej zvere: jelenia, srnčia a diviačia zver. Z domácich zvierat – hovädzí dobytok (rožný dobytok), ošípané (svine mangolice v minulosti 50-60 ks), ovce, barany,(ovce cigárky 3000-3500 ks), kozy (200 ks), hydina. Chovali sa aj kone (7-8 párov) skromná horalská rasa, voly (chovali sa k vôli záprahom).

V súčastnom období sa v domácnostiach chovajú len drobné hospodárske zvieratá. Na pastvinách sa pasie hovädzí dobytok.

V chotári je hodne lovnej zvere a dokonca je tu možné uvidieť aj medveďa.

Polichno © 2020 Frontier Theme