Zasadnutia OZ

Rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Polichne zasadá podľa schváleného plánu zasadnutí, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

 

PLÁN ZASADNUTÍ OZ NA PRVÝ POLROK 2024

Dátum a miestočas
15.2.2024 – kancelária OU17,30
28.3.2024 – kancelária OU17,30
16.5.2024 – kancelária OU17,30
27.6.2024 – kancelária OU17,30
Polichno © 2020 Frontier Theme