Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v POLICHNE v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe uznesenia zo dňa 19.2.2014 v y h l a s u j e deň konania voľby hlavného kontrolóra obce POLICHNO na deň 14.5.2014 o 15:00 hod. v kancelárii Obecného úradu v obci Polichno.

Polichno © 2014