Príroda

Lokalita Bralce – okrem početných geologických javov (skalné steny, otvory, Medvedia jaskyňa), je hodnotná aj zastúpením viacerých lesných typov prirodzených lesných spoločenstiev s dominanciou buka. Vyskytujú sa tu pozoruhodné druhy flóry a fauny Novohradu. Z Braliec za jarného počasia možno vidieť 20 obcí, v jesenný čas vidieť i Tatry.

Komplex Ľuborečskej a Lentvorskej doliny, kde zasahuje aj katastrálne územie Políchna. Dolina predstavuje zalesnený priestor s bohato členeným reliéfom. V porastoch prevláda dub, hrab a buk. Územie je rezervoárom zvere a rýb.

Timravina studnička – pamätné miesto spisovateľky B. S. Timravy.

Alúvium Polichnianskeho potoka – brehové porasty tu spĺňajú biologickú a estetickú úlohu. Údolia potokov sú vhodné na turistiku.


Farebná jeseň

Zima 2006


Polichno © 2020 Frontier Theme