Všeobecne záväzné nariadenia

názov vzn
číslo účinnosť wiew
o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Polichno 7-12-2023-2 1.1.2024
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Polichno … 6-12-2022-1 1.1.2023
       
Polichno © 2020 Frontier Theme