Polichno po roku 1945

Učiteľ Štefan Slančík-synovec B.S.Timravy

Novým učiteľom po oslobodení sa stal Štefan Slančík (nar. 11.5.1911 v Ábelovej), účastník SNP zajatý Nemcami a odvlečený do Nemecka odkiaľ sa vrátil v júni 1945.

Účastník povstania Ondrej Hanus

Vo februári 1946 z iniciatívy riaditeľa školy bolo založené miestne združenie Zväzu vojakov Slovenského národného povstania (SVOJPOJ), ktorého predsedom sa stal v Polichne Štefan Slančík, riaditeľ školy a tajomníkom Pavel Koska. 26. mája boli voľby do Ústavodarného národného zhromaždenia. Polichno patrilo do volebného kraja Banskobystrického a volilo sa v učebni školy. Členovia miestnej volebnej komisie: Ondrej Kováč, Ján Števka, Pavol Garaj Beňo, Ján Liska, Ján Hrnčiar, Ján Garaj Beňo. Zástupcom dozorného úradu a zapisovateľom bol Štefan Slančík. Za predsedu bol zvolený Pavol Garaj, predseda Demokratickej strany. Volieb v Polichne sa zúčastnili štyri strany.

Výsledok volieb v r.1946:

kand. list strana počet hlasov
č.1 Strana práce 23
č.2 Demokratická strana 272
č.3 Komunistická strana Slovenska 85
č.4 Strana slobody 1
prázdne lístky 0
spolu platných lístkov 381

V nedeľu 23. júna 1946 pobede, práve keď sa chystali ľudia na večerňu do kostola, spustil sa katastrofálny ľadovec, ktorý za štvrťhodinu narobil veľké škody v poľnohospodárstve. Ľadovec (medzi ktorými sa našli i kusy veľkosti husacieho vajca), rozbil obloky na západnej strane budov a zničil úrodu na poli.

Ťažkosti boli aj v zásobovaní potravinami a textilom. Na múku a cukor boli zavedené lístky. Napríklad cukor dostávala každá osoba 75 dkg po 15 Kčs. Zásobovanie múkou však bolo nedostatočné. Niektoré rodiny ostávali celé týždne bez chleba.

Polichniansky mládenci tesne po vojne

Vo februári 1947 bola založená Miestna osvetová rada. Jej predsedom sa stal Ondrej Ambróš Fero st., tajomníkom a osvetovým referentom Štefan Slančík riaditeľ školy, pokladníkom Ondrej Števka Fízeľ, referentmi jednotlivých sekcií Ondrej Riaz, Ivan Lizoň, Ondrej Ambróš Fero ml., Ján Števka, Ján Garaj Folten, Ondrej Španieľ.

Dvojročný budovateľský plán vojnou zničeného hospodárstva sa v Polichne zameral na úplnú elektrifikáciu obce (začala už v roku 1944), výstavbu kultúrneho domu a prípravné práce na zavedenie kompletného vodovodu. V roku 1947 odišli z Polichna niektoré rodiny ako kolonisti do Lučenca a okolia. Lučenské noviny (3.6.1947) priniesli článok o hrdinskej smrti strážmajstra ZNB Michala Vestega, pôvodom z obce Polichno, ktorý padol v boji proti banderovským fašistickým bandám v júni 1947. Katastrofálna neúroda obilnín a zeleniny bola veľmi zlá. Sena bolo málo, čo nútilo roľníkov v jeseni lacno predávať dobytok, takže nastal úplný nedostatok mäsa. Cena potravín i iných potrieb rýchlo stúpla. 5. októbra bolo slávnostné otvorenie obnovenej autobusovej linky Ábelová – Polichno – Tuhár – Stará Halič – Halič – Lučenec, čo umožnilo školskej mládeži dochádzať do škôl aj v Lučenci.

Ernestína Slančíková

Komunistická strana postupne ovládla armádu, ZNB i odborové organizácie a po februári 1948 bola nastolená diktatúra totalitnej moci. V apríli bola obnovená činnosť Zväzu slovenskej mládeže v Polichne. Jeho predsedom sa stal Ján Ambroš Fero, tajomníkom Štefan Slančík, riaditeľ školy. Založený bol aj Zväz slovenských žien. Predsedkyňou sa stala Zuzana Kuklová (Bieloje) tajomníčkou Ernestína Slančíková, manželka riaditeľa školy.

Polichňanskie ženy na výlete

Novým predsedom MNV sa stal Ján Karman, odbojár, tajomníkom vedúcim Ú MNV v Ábelovej ex offo, pokladníkom Ondrej Števka Bedev. Predsedom akčného výboru u MNV sa stal Ján Števka Kľajno, podpredsedom Ján Hrnčiar. Aby zásobovanie obyvateľstva chlebovinami a zemiakmi bolo zaistené, kým dôjdu dodávky zo zahraničia, nariadila vláda v decembri národnú akciu výkupu obilia a zemiakov, pri ktorej mal každý „dobrovoľne“ odovzdať 10 % obilia z úrody a zemiaky a strukoviny podľa možnosti. V Polichne bolo vybrané 1310 kg jačmeňa, 70 kg raže, 1438 kg zemiakov a 40 kg fazule.

 

Polichňania na 1. mája v Lučenci

30. mája sa konali v celej Československej republike (ČSR) voľby do Národného zhromaždenia. V Polichne z 357 platných hlasov 330 (93 %) bolo za kandidátnu listinu Národného frontu (NF), a 27 % bolo prázdnych. V roku 1948 obec Polichno mala 477 obyvateľov. Od školského roku 1948–49 žiaci školy sa stali členmi Dorastu Československého červeného kríža. Očkovanie proti TBC konal Dánsky Červený kríž, pre mládež 1–20 ročnú. Očkovať sa dalo vyše 100 ľudí.

Zásobovanie obyvateľstva zaznamenalo zlepšenie. V platnosti boli nové odberné lístky na textil a obuv (šatenky, body), ktoré dostali najprv všetci námedzne pracujúci roľníci, ktorí splnili kontigent. Len roľníci s výmerou nad 15 hektárov a živnostníci ich nedostali. Pracujúci dostávali okrem toho obuv na poukážky i pracovné šaty. Deti okrem cukríkov aj prídel čokolády a kakaa pravda nie každý mesiac. Obvodným lekárom bol MUDr. Július Foltány z Haliče.

Pracovný preukaz Ondreja Vestega

V lete roku 1950 sa začali prípravné práce na elektrifikácii obce, ktoré konala firma Driečny z Rudlovej. Postavili sa elektrické stĺpy od tuhárskej bane po Polichno. Súčasne Stredoslovenské elektrárne ťahali elektrickú sieť až do dediny. 29. augusta 1950 bola obec Polichno zapojená do elektrickej siete. Hlavnú zásluhu na tom mal aj Tišák, notár z Ábelovej.

Obyvateľstvo obce s porozumením dodávalo pracovné sily, na práce, hoci sa konali počas žatevných prác. No našli sa jednotlivci, ktorí neboli nadchnutí pre elektrinu a naďalej chceli svietiť petrolejom. No nakoniec uznali výhody elektrickej energie. Aj miestna škola bola pripojená na elektrickú sieť. Žiaci pracovali na úprave ihriska na Močiari pri moste u autobusovej zastávky. Z bývalých cirkevných pozemkov pridelilo Povereníctvo pôdohospodárstva 2ha na ihrisko pre Československý zväz mládeže (vtedy skratka ČSM). Predsedom MNV a MO KSS bol Juraj Boldiš. Novým učiteľom od 30. septembra 1951 sa stal Štefan Bojtár, ktorý na škole zriadil spevácky záujmový krúžok. Založil Pioniersku skupinu č. 277 pri Národnej škole v Polichne. Založené bolo 4.novembra 1951 aj Združenie rodičov a priateľov školy.

Členovia JRD počas obedňajšej prestávky

JRD tu bolo založené v roku 1960. Predsedom bol Ondrej Riaz, hlavným účtovníkom Pavel Kúkeľ, agronóm Ján Liska, zootechnik Ján Koporec a členovia správy družstva Pavel garaj, Ondrej Hanus, Ján Gaško, Ondrej Miháľ, Ondrej Vesteg, Ondrej Karman, Ján Karman a Ján Drozd. Na družstve pracovalo vyše sto stálych zamestnancov, pri sezónnych prácach (počas senoseče, žatvy) vypomáhali aj občania, ktorí neboli zamestnaní v družstve. Začiatkom januára 1973 bolo JRD Políchno zlúčené s JRD Lehôtka, JRD Ľuboreč, JRD Lupoč, JRD Praha, JRD Mašková. Časť obyvateľstva pracovala okrem poľnohospodárstva aj v priemyselných závodoch v Lučenci a okolí. Postupne klesal počet obyvateľov. V roku 1948 – 477, 1961 – 409, a v roku 1970 už len 323 obyvateľov

Správu školy od 1.septembra 1967 od Rudolfa Přibika (ktorý odišiel do dôchodku) prevzala Mária Svetlíková. Vo februári 1968 bolo nacvičené žiakmi detské divadelné predstavenie Zlaté srdiečko. Žiaci zahrali hru pre rodičov i ostaných občanov. V školskom roku 1968–69 sa upravil park pred školou.

Koncom školského roka 1970–71 sa robili opravy na školskom byte ako aj oplotenie školského pozemku. Pre JRD sa stavala štvorbytovka.

Dňom 30.júna 1973 bola tunajšia základná deväťročná škola zrušená. Od 1.septembra 1973 boli žiaci zaradení do ZDŠ v Tuhári.

Práca pri žatve

V roku 1972 katastrálna výmera obce 1107 ha, obec mala 321 obyvateľov z toho 158 žien. Obyvateľstvo výlučne slovenskej národnosti, 96 domov (z toho 93 trvale obývaných). V poľnohospodárstve pracovalo 67,3 % ekonomicky činných obyvateľov. Obec patrila do horskej výrobnej oblasti, celková hospodárska plocha bola 956 ha, z ktorej 870 ha pripadalo na poľnohospodárstvo, z toho 254 ha na ornú pôdu. Najviac v tom sa tu pestoval jačmeň jarný.

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. (1977) uvádza základné historické údaje o obci aj s dvoma fotografiami – rodný dom Timravy v Polichne a ľudové náhrobky v Polichne.

Katastrálna výmera obce v roku 1991 predstavovala 1107ha od okresného mesta je vzdialená 23 km. Obec patrí do horskej výrobnej oblasti. Poľnohospodárska plocha predstavuje 903 ha, z toho 165 ha orná pôda. V obci sa nachádza 8ha záhrad, 603 ha pasienkov, 127 ha lúk, 128 ha lesnej pôdy a 8 ha zastavanej plochy. Doprava sa zabezpečuje autobusovým spojom.

Štatistika obyvateľov v rokoch 1970-91:

ukazovateľ 1970 1980 1991
Obyvateľstvo v predprodukt. veku–absolútne (v %) 35 (10,8) 17 (7,2) 18 (12,2)
Obyvateľstvo v produkt. veku–absolútne (v %) 175 (54,2) 113 (47,9) 40 (27,2)
Obyvateľstvo v poprodukt. veku–absolútne (v %) 113 (35,0) 106 (44,9) 89 (60,5)

 

slovenskej národnosti 321 235 136
rómskej národnosti nezisťovali nezisťovali 11
českej národnsti 2 1 0

 

Obyvateľstvo ekonomicky aktívne 198 143 43
z toho ženy 92 67 21
pracujúci mimo obce 52 43 9

 

Trvale obývané domy 93 81 64
Trvale obývané byty 107 83 64
z toho v rodinných domoch 91 79 64
Bývajúce obyvateľstvo 323 236 147
z toho ženy 159 120 79

Vybavenosť bytov r.1991:

Automatická práčka 2
Farebný televízor 6
Telefón 5
Osobné auto 10
Ústredné, etážové kúrenie 3
Kúpelňa 23

Vo voľbách do samosprávnych orgánov obcí, v dňoch 23.-24.novembra 1990 bolo v obci zvolených 9 poslancov a starosta obce Ondrej Koporec Fiľka. Poslanci obecného zastupiteľstava: Ondrej Miháľ č.27, Zuzana Kyseľová č.76, Ján Ambróš č.108, Zuzana Beňušová č.112, Pavol Karas č.28, Pavol Koporec ml. č.44, Ján Števka č.68, Zuzana Fízeľová č.136, Anna Koporcová č.88.

Od 1.januára 1993 obec Polichno okres Lučenec, historický región Novohrad sa stáva súčasťou nového štátu Slovenskej republiky. Ondrej Koporec vykonával funkciu starostu obce len do roku 1995, nakoľko musel odísť z funkcie zo zdravotných dôvodov. V komunálnych voľbách v roku 1994 nikto nekandidoval na funkciu starostu. V náhradných voľbách v roku 1995 si zvolili občania za starostu Jána Turčana. Za poslancov boli zvolení: Ján Ambróš č.108, Anna Beňušová č.112, Pavol Koporec ml. č.44, Ján Števka č.68, Zuzana Fízeľová č.136 (zástupkyňa starostu), Zuzana Mravíková č.38, Pavol Karas č.28, Ondrej Beňuš č.111, Pavel Kyseľ č.76. Pracovníčkou obecného úradu bola Zuzana Kyseľová, kontrolórom obce Pavol Boldiš. Obec Polichno patrí od roku 1996 do okresu Lučenec, kraj Banskobystrický, štát Slovenská republika.

Súčasná výmera pôdy podľa druhu pozemku:

druh pozemku výmera (ha) počet parciel
orná pôda 326,6 844
lúky 889,8 891
záhrady 8,3 202
lesná pôda 128,3 24
vodné plochy 3,9 7
zastavané plochy 39,3 538
ostatné plochy 32,7 110
spolu 1428,9 2616

Od roku 1997 bola časť obce, ako jediná v lučenskom okrese, vyhlásená za pamiatkovú zónu aby sa zachovala jedinečná ľudová architektúra z obdobia konca 19-teho a začiatku 20-teho storočia. V súčastnosti sa niektoré domy využívajú ako rekreačné a je tu aj niekoľko domov na predaj, vhodných na rekreáciu, alebo aj na celoročné bývanie.

V súčastnosti má obec 143 obyvateľov, starostom obce je Július Slovenčák, zástupca starostu Pavel Kyseľ, poslanci obecného zastupiteľstva: Pavel Koporec ml., Milan Martinka, Zuzana Fízeľová, Zuzana Mravíková, Anna Beňušová, Ján Števka, Pavol Hlivka, Pavel Kyseľ, Ján Kuchta (vzdal sa poslaneckého mandátu). Od 9.7.2001 Anna Koporcová.

7.septembra 2000 sa podarilo v obci zorganizovať kultúrne podujatie v rámci Timraviných dní.

Na začiatku roka 2001 postihla obec ľadová kalamita, keď za pár hodín namrzlo veľké množstvo ľadu na stromoch, elektrických a telefónnych vedeniach.

Oprava kultúrneho domu

V jarných mesiacoch roku 2001 sa vymieňala krytina na streche kultúrneho domu. Upravovalo sa aj okolie ev. fary a cintorín.

V roku 2001 sa konalo v celej republike sčítanie obyvateľov domov a bytov. Vybrali sme základné údaje o obci, tak ako ich vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky.

ukazovateľe o domoch a bytoch
počet domov obývané neobývané bytov
94 57 37 99
(z toho rodinných 56)

 

trvale žijúce obyvateľstvo
počet obyv. muži ženy ek. aktívni ek. aktívne ženy ek. aktívni muži
141 73 68 42 17 25
100% 51,8% 48,2% 29,8%

 

rozdelenie podľa veku
rozpätie rokov muži ženy spolu
0-14 25
15-59 39
15-54 25
55+ 34
60+ 19

 

národnosť
slovenská maďarská rómska rusínska nezistená
127 0 0 1 13

 

rozdelenie obyvateľov podľa náboženstva
evanjelická cirkev aug. vyznania rímskokatolícka cirkev nezistené
80 36 16

Rok 2001 je rokom 50. výročia úmrtia B.S.Timravy – slovenskej spisovateľky.

29. júla sa v obci založila miestna organizácia Matice slovenskej. Za predsedu MO MS v Polichne bol zvolený Ing. Miroslav Rajtók. Členovia výboru MO MS: Zuzana Ďurčíková, Elena Rebrošová, Mária Hrnčiarová, Ján Števka, Zuzana Čermáková, Anna Slovenčáková, Patrik Murár, Mária Schedlingová, náhradníci: Ján Koporec, Ondrej Kúkeľ, Zlata Mitterová. Členovia dozorného výboru MO MS: Ján Lekéň, Zuzana Aláčová, Dobroslav Ďurčík, náhradník: Iveta Rozíková.

Polichno © 2020 Frontier Theme