Osvedčovanie podpisov a listín

V úradných hodinách v kancelárii obecného úradu

Pondelok …. 8,00 hod. 15,00 hod.

Streda …. 8,00 hod. 15,00 hod.

Piatok …. 8,00 hod. 12,00 hod.

Osvedčovanie podpisov

Osvedčujúci nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

Potrebné doklady:

 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
 • občiansky preukaz, cestovný pas, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt cudzinca.

Upozornenie: Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v úradnej miestnosti. V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom mieste, pričom konkrétny čas a miesto je potrebné dohodnúť vopred osobne alebo telefonicky.

Poplatok: 2 € za každý podpis

Upozornenie: Viacstranové kúpne zmluvy, darovacie zmluvy a obdobné zmluvy – nezväzujeme.

Osvedčovanie listín

Osvedčujúci zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčujú sa listiny, ktoré majú byť použité v cudzine alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku.

Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Potrebné doklady:

 • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
 • fotokópia listiny,
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas, povolenie na pobyt cudzinca.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná akákoľvek odchýlka

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku

Poplatok: 2 € za každú aj začatú stranu

Polichno © 2020 Frontier Theme