Hlavný kontrolór obce

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný  kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa  na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa  osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.

Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.


 

Polichno © 2020 Frontier Theme