Zasadnutia OZ

Rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Polichne zasadá podľa schváleného plánu zasadnutí, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Dátum zasadnutia
Číslo zápisnice
Zápisnica
Uznesenie
23/2013
22/2013
21/2013
25.09.201320/2013
21.8.201319/2013
21.6.201318/2013
26.4.201317/2013
6.3.201316/2013
10.12.201215/2013
Polichno © 2014